Phái: Ám Khí

Level: 43

Server: Làng Lá 1

Vũ Khí: +8

Nổi bật: TB Full 8, Chơi khá Ngon

40,000 ATM
50,000 CARD

Phái: Ám Khí

Level: 43

Server: Làng Lá 1

Vũ Khí: +8

Nổi bật: TB Full 8, Chơi khá NgonThông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Thông tin Nick Làng Lá Phiêu Lưu Ký mã số 101
↑ Xem ảnh gốc ↑

Hướng dẫn cách thay đổi mật khẩu
- Tất cả các Nick Làng Lá mà chúng tôi cung cấp trên web đều đăng ký ảo, nên các bạn chỉ cần truy cập http://taikhoan.sohagame.vn sau đó đăng nhập bằng tài khoản và mật khẩu nick đã mua, sau đó thay đổi mật khẩu là xong.