MS: 108 TB Full 8, Nhiều đồ Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 41

VK: +9

50,000đ