MS: 34 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 3

Level: 36

VK: +8

150,000đ

MS: 31 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 2

Level: 33

VK: +8

100,000đ

MS: 22 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 36

VK: +8

180,000đ

MS: 21 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 3

Level: 30

VK: +7

100,000đ

MS: 20 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 3

Level: 30

VK: +7

100,000đ

MS: 19 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 3

Level: 30

VK: +7

100,000đ

MS: 18 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 2

Level: 30

VK: +8

100,000đ

MS: 11 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 30

VK: +4

100,000đ

MS: 9 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 30

VK: +4

100,000đ

MS: 8 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 30

VK: +4

100,000đ

MS: 6 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 5

Level: 30

VK: +4

100,000đ

MS: 5 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 5

Level: 30

VK: +4

100,000đ

MS: 4 Đăng ký Ảo, Chơi Ngon

Phái: Kiếm

Server: Làng Lá 5

Level: 30

VK: +4

100,000đ