MS: 123 TB Full 8, 1m10, Chơi Ngon

Phái: Kiếm

Server: Làng Lá 1

Level: 42

VK: +10

250,000đ

MS: 122 TB Full 8, Rank 2

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 1

Level: 43

VK: +8

250,000đ

MS: 121 TB Full 8, Rank 3, Chơi Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 4

Level: 41

VK: +11

250,000đ

MS: 119 TB Full 8, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 42

VK: +9

220,000đ

MS: 118 TB Full 8, Chơi Ngon

Phái: Đao

Server: Làng Lá 4

Level: 42

VK: +9

220,000đ

MS: 117 TB Full 8, Rank 2

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 4

Level: 42

VK: +8

220,000đ

MS: 116 TB Full 8, Nhiều đồ, Chơi ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 4

Level: 40

VK: +10

220,000đ

MS: 112 TB Full 7, Chơi khá Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Cát 5

Level: 34

VK: +9

170,000đ

MS: 111 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 41

VK: +11

250,000đ

MS: 109 TB Full 8, Rank 3, Chơi Ngon

Phái: Kiếm

Server: Làng Cát 5

Level: 42

VK: +10

300,000đ

MS: 108 TB Full 8, Nhiều đồ Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 41

VK: +9

250,000đ

MS: 101 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 2

Level: 43

VK: +8

250,000đ

MS: 92 Trang bị Full 8, 1 món 10

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 40

VK: +8

270,000đ

MS: 81 Nhiều đồ, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 3

Level: 41

VK: +10

250,000đ

MS: 67 CT Kankuro, Khá Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 4

Level: 39

VK: +9

300,000đ

MS: 65 TB Full 8, Rank 5

Phái: Đao

Server: Làng Cát 3

Level: 35

VK: +8

300,000đ