MS: 121 TB Full 8, Rank 3, Chơi Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 4

Level: 41

VK: +11

250,000đ

MS: 119 TB Full 8, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 42

VK: +9

220,000đ

MS: 117 TB Full 8, Rank 2

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 4

Level: 42

VK: +8

220,000đ

MS: 116 TB Full 8, Nhiều đồ, Chơi ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 4

Level: 40

VK: +10

220,000đ

MS: 108 TB Full 8, Nhiều đồ Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 41

VK: +9

250,000đ

MS: 101 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 2

Level: 43

VK: +8

250,000đ

MS: 81 Nhiều đồ, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 3

Level: 41

VK: +10

250,000đ