MS: 128 TB Full 10, Dư Bạc khóa

Phái: Kiếm

Server: Làng Lá 5

Level: 43

VK: +10

250,000đ

195,000đ

MS: 127 TB Full 10, Dư nhiều Bạc khóa

Phái: Đao

Server: Làng Cát 5

Level: 43

VK: +10

250,000đ

195,000đ

MS: 126 TB Full 10, 1m12, Dư nhiều Bạc khóa

Phái: Đao

Server: Làng Lá 3

Level: 44

VK: +10

250,000đ

195,000đ

MS: 121 TB Full 8, Rank 3, Chơi Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 4

Level: 41

VK: +11

250,000đ

195,000đ

MS: 119 TB Full 8, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 42

VK: +9

220,000đ

171,600đ

MS: 118 TB Full 8, Chơi Ngon

Phái: Đao

Server: Làng Lá 4

Level: 42

VK: +9

220,000đ

171,600đ

MS: 117 TB Full 8, Rank 2

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 4

Level: 42

VK: +8

220,000đ

171,600đ

MS: 116 TB Full 8, Nhiều đồ, Chơi ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 4

Level: 40

VK: +10

220,000đ

171,600đ

MS: 112 TB Full 7, Chơi khá Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Cát 5

Level: 34

VK: +9


170,000đ

MS: 111 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 41

VK: +11

250,000đ

195,000đ

MS: 109 TB Full 8, Rank 3, Chơi Ngon

Phái: Kiếm

Server: Làng Cát 5

Level: 42

VK: +10

300,000đ

234,000đ

MS: 108 TB Full 8, Nhiều đồ Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 41

VK: +9

250,000đ

195,000đ

MS: 101 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 2

Level: 43

VK: +8

250,000đ

195,000đ

MS: 92 Trang bị Full 8, 1 món 10

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 3

Level: 40

VK: +8

270,000đ

210,600đ

MS: 81 Nhiều đồ, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Cát 3

Level: 41

VK: +10

250,000đ

195,000đ