MS: 121 TB Full 8, Rank 3, Chơi Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 1

Level: 41

VK: +11

50,000đ

MS: 117 TB Full 8, Rank 2

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 1

Level: 42

VK: +8

20,000đ

MS: 116 TB Full 8, Nhiều đồ, Chơi ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 40

VK: +10

20,000đ

MS: 108 TB Full 8, Nhiều đồ Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 41

VK: +9

50,000đ

MS: 101 TB Full 8, Chơi khá Ngon

Phái: Ám Khí

Server: Làng Lá 1

Level: 43

VK: +8

50,000đ

MS: 81 Nhiều đồ, Chơi Ngon

Phái: Gậy

Server: Làng Lá 1

Level: 41

VK: +10

50,000đ