MS: 231 Nhiều tướng, Skin Ngon

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 68

160,000đ

MS: 203 Nhiều tướng, Skin Đẹp, Chơi Ngon

Tướng: 27

Skin: 16

Rank: Vàng 3

Ngọc: 65

250,000đ

MS: 178 Ngọc Ngon, Tướng, Skin Đẹp

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: Vàng 3

Ngọc: 82

170,000đ

MS: 172 Rouker, Valhein vũ khí tối thượng...

Tướng: 28

Skin: 18

Rank: Vàng 2

Ngọc: 70

350,000đ

MS: 169 Có Omen, Airi.. Skin ngon

Tướng: 23

Skin: 10

Rank: Vàng 4

Ngọc: 74

280,000đ

MS: 131 Nhiều tướng, Có Combo TP, Tướng Max

Tướng: 20

Skin: 7

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

200,000đ