MS: 402 Dư 1 Viên Đá Quý, Nhiều Skin Cực Ngon

Tướng: 22

Skin: 24

Rank: BK 2

Ngọc: 62

320,000đ

MS: 397 Dư 1 Viên Đá Quý, Nhiều Skin Đẹp

Tướng: 24

Skin: 13

Rank: BK 2

Ngọc: 82

350,000đ

MS: 233 Tướng Ngon, Skin Kỵ Sĩ Âm Phủ..

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: Vàng 4

Ngọc: 64

170,000đ

MS: 232 Nhiều tướng, Skin chúa tể công Lý..

Tướng: 20

Skin: 10

Rank: BK 3

Ngọc: 74

170,000đ

MS: 231 Nhiều tướng, Skin Ngon

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 68

160,000đ

MS: 227 Rouker, Tiệc Hóa Trang, Nhiều tướng...

Tướng: 25

Skin: 17

Rank: Vàng 1

Ngọc: 88

250,000đ

MS: 225 Skin nhà thám hiểm, Nhiều tướng...

Tướng: 27

Skin: 15

Rank: Bạc 2

Ngọc: 60

180,000đ

MS: 218 Nhiều Skin Đẹp, Chơi ngon

Tướng: 22

Skin: 11

Rank: Vàng 1

Ngọc: 78

180,000đ

MS: 216 Nhiều Skin Đẹp, Ngọc chuẩn

Tướng: 23

Skin: 20

Rank: BK 3

Ngọc: 90

220,000đ

MS: 215 Nhiều Skin Đẹp, Chơi Ngon

Tướng: 22

Skin: 14

Rank: Vàng 3

Ngọc: 56

180,000đ

MS: 207 Skin Đẹp, Nhiều tướng ngon

Tướng: 21

Skin: 13

Rank: Vàng 2

Ngọc: 66

200,000đ

MS: 203 Nhiều tướng, Skin Đẹp, Chơi Ngon

Tướng: 27

Skin: 16

Rank: Vàng 3

Ngọc: 65

250,000đ

MS: 196 Skin Long Kỵ Sĩ, Nhiều tướng Ngon

Tướng: 21

Skin: 10

Rank: Vàng 3

Ngọc: 62

200,000đ

MS: 194 Nhiều bảng Ngọc, Tướng mới

Tướng: 27

Skin: 14

Rank: Vàng 2

Ngọc: 74

250,000đ

MS: 189 Skin Ngon, Ngọc 90, Chơi Ngon

Tướng: 20

Skin: 10

Rank: Vàng 3

Ngọc: 90

200,000đ

MS: 188 Skin Valhein Đại Công Tước, Tướng ổn

Tướng: 22

Skin: 13

Rank: Vàng 4

Ngọc: 61

200,000đ