MS: 247 Dư 18K Vàng, Skin Long Kỵ Sỹ, Chơi Ngon

Tướng: 28

Skin: 20

Rank: Vàng 1

Ngọc: 83

250,000đ

MS: 246 Nhiều tướng, Có Rouker, Ngọc Chuẩn

Tướng: 28

Skin: 16

Rank: BK 5

Ngọc: 90

250,000đ

MS: 245 Skin Đẹp, Nhiều tướng, Chơi Ngon

Tướng: 23

Skin: 17

Rank: BK 4

Ngọc: 89

200,000đ

MS: 244 Có Rouker, Nhiều tướng, Chơi Ngon

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: Vàng 1

Ngọc: 60

150,000đ

MS: 243 Nhiều tướng, Ngọc chuẩn, Chơi Ngon

Tướng: 24

Skin: 20

Rank: BK 3

Ngọc: 89

200,000đ

MS: 242 Tướng Mới, Ngọc Chuẩn, Chơi Ngon

Tướng: 21

Skin: 14

Rank: BK 5

Ngọc: 90

200,000đ

MS: 241 Ngọc Chuẩn, Skin Phi Công Trẻ, Tướng mới

Tướng: 28

Skin: 15

Rank: KC 5

Ngọc: 90

250,000đ

MS: 240 2 Bảng 90 Chuẩn, Tướng, Skin Ngon

Tướng: 23

Skin: 17

Rank: BK 5

Ngọc: 90

200,000đ

MS: 239 Ngọc Chuẩn, Nhiều Tướng và Skin

Tướng: 27

Skin: 15

Rank: BK 4

Ngọc: 90

250,000đ

MS: 238 Dư 12K Vàng, Tướng Ngon, Nhiều Skin

Tướng: 22

Skin: 15

Rank: Vàng 1

Ngọc: 72

170,000đ

MS: 237 Nhiều tướng, Skin Kỵ Sĩ Âm Phủ...

Tướng: 23

Skin: 21

Rank: BK 5

Ngọc: 73

200,000đ

MS: 235 Nhiều tướng Ngon, Skin rất đẹp

Tướng: 18

Skin: 11

Rank: BK 2

Ngọc: 90

180,000đ

MS: 234 Nhiều tướng Ngon, Skin rất đẹp

Tướng: 25

Skin: 10

Rank: BK 5

Ngọc: 75

190,000đ

MS: 233 Tướng Ngon, Skin Kỵ Sĩ Âm Phủ..

Tướng: 20

Skin: 9

Rank: Vàng 4

Ngọc: 64

170,000đ

MS: 232 Nhiều tướng, Skin chúa tể công Lý..

Tướng: 20

Skin: 10

Rank: BK 3

Ngọc: 74

170,000đ

MS: 231 Nhiều tướng, Skin Ngon

Tướng: 21

Skin: 7

Rank: Vàng 1

Ngọc: 68

160,000đ