MS: 97 Dư Nhiều đồ, Chơi ngon

Class: Tiêu

Server: Shuriken

Level: 74

VK: +9

250,000đ

MS: 91 Nhiều đồ, Chơi ngon

Class: Cung

Server: Shuriken

Level: 74

VK: +11

250,000đ