MS: 157 Có Sói Cực Ngon Dư Nhiều Yên

Class: Kiếm

Server: Tessen

Level: 74

VK: +8

220,000đ

MS: 156 Có Xe Ngon Dư Nhiều Yên

Class: Tiêu

Server: Tessen

Level: 72

VK: +8

220,000đ

MS: 149 Có Sói Đồ Full 10

Class: Đao

Server: Bokken

Level: 82

VK: +8

280,000đ

MS: 147 Có Sói Ngon Trang Bị Full 8

Class: Đao

Server: Bokken

Level: 66

VK: +9

170,000đ

MS: 144 Có Xe Đồ Full 9 Dư Nhiều Yên

Class: Đao

Server: Katana

Level: 73

VK: +9

300,000đ