MS: 119 Đồ TL 7, Sói LV 100 5s, TB TL 7, Dư Nhiều Yên, Đồ

Class: Tiêu

Server: Bokken

Level: 85

VK: +14

750,000đ

675,000đ

MS: 115 TB Gần Full 11, Siêu Xe, Dư Nhiều Yên

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 77

VK: +12

350,000đ

315,000đ

MS: 114 TB Full 8, Có Sói, Chơi Ngon

Class: Đao

Server: Kunai

Level: 59

VK: +8

250,000đ

225,000đ

MS: 110 TB Gần Full 14, Có Sói, Siêu Xe, Dư Nhiều Yên, Cực VIP

Class: Quạt

Server: Bokken

Level: 96

VK: +14

800,000đ

720,000đ

MS: 108 TB Full 10, Có Siêu Xe, Dư nhiều yên

Class: Cung

Server: Shuriken

Level: 73

VK: +9

350,000đ

315,000đ