MS: 65 Siêu Xe Full Trang Bị

Tướng: Quạt

Server: Bokken

Level: 80

VK: 12

350,000đ

MS: 64 Xe Full Trang Bị

Tướng: Tiêu

Server: Shuriken

Level: 50

VK: 8

250,000đ

MS: 63 Sói Full TB, Nhiều Đá

Tướng: Đao

Server: Tessen

Level: 68

VK: 10

300,000đ

MS: 59 Sói Level 100 Full TB, 86K Xu

Tướng: Quạt

Server: Bokken

Level: 63

VK: 9

300,000đ

MS: 56 TB có 1m12, 1m13, 1m15, Full 14, 548m Yên

Tướng: Cung

Server: Kunai

Level: 104

VK: 15

1,500,000đ