MS: 78 Xe máy Full TB

Class: Kiếm

Server: Bokken

Level: 64

VK: +10

270,000đ

MS: 77 Siêu Xe Full TB

Class: Kunai

Server: Bokken

Level: 70

VK: +12

350,000đ

MS: 75 Sói Full TB

Class: Quạt

Server: Bokken

Level: 61

VK: +11

300,000đ

MS: 73 Siêu Xe Full TB

Class: Kunai

Server: Kunai

Level: 64

VK: +11

300,000đ

MS: 72 Siêu Xe Full TB

Class: Cung

Server: Bokken

Level: 83

VK: +13

350,000đ

MS: 63 Sói Full TB, Nhiều Đá

Class: Đao

Server: Tessen

Level: 68

VK: +10

300,000đ