MS: 105 Sói 5 chỉ số huyền thoại, đồ full tinh luyện (98765), trùm tiêu 59

Class: Tiêu

Server: Kunai

Level: 59

VK: +14

3,500,000đ

2,625,000đ

MS: 91 Nhiều đồ, Chơi ngon

Class: Cung

Server: Shuriken

Level: 74

VK: +11

250,000đ

187,500đ