MS: 108 TB Full 10, Có Siêu Xe, Dư nhiều yên

Class: Quạt

Server: Shuriken

Level: 73

VK: +9

250,000đ