MS: 157 Có Sói Cực Ngon Dư Nhiều Yên

Class: Kiếm

Server: Tessen

Level: 74

VK: +8

220,000đ

MS: 156 Có Xe Ngon Dư Nhiều Yên

Class: Tiêu

Server: Tessen

Level: 72

VK: +8

220,000đ

MS: 149 Có Sói Đồ Full 10

Class: Đao

Server: Bokken

Level: 82

VK: +8

280,000đ