MS: 147 Có Sói Ngon Trang Bị Full 8

Class: Đao

Server: Bokken

Level: 66

VK: +9

170,000đ

MS: 144 Có Xe Đồ Full 9 Dư Nhiều Yên

Class: Đao

Server: Katana

Level: 73

VK: +9

300,000đ

MS: 142 Có Sói Ngon Đồ Full 9

Class: Quạt

Server: Kunai

Level: 62

VK: +9

250,000đ