MS: 122 TB Full 9, Dư Nhiều Yên, Chơi Ngon

Class: Tiêu

Server: Bokken

Level: 80

VK: +9

250,000đ

212,500đ

MS: 120 TB Full 10 Có Sói, Dư Nhiều Đá, Đồ

Class: Kiếm

Server: Kunai

Level: 72

VK: +12

300,000đ

255,000đ

MS: 110 TB Gần Full 14, Có Sói, Siêu Xe, Dư Nhiều Yên, Cực VIP

Class: Quạt

Server: Bokken

Level: 96

VK: +14

800,000đ

680,000đ

MS: 108 TB Full 10, Có Siêu Xe, Dư nhiều yên

Class: Cung

Server: Shuriken

Level: 73

VK: +9

350,000đ

297,500đ