MS: 97 Dư Nhiều đồ, Chơi ngon

Class: Tiêu

Server: Shuriken

Level: 74

VK: +9

250,000đ

MS: 95 Dư nhiều đồ, Chơi Ngon

Class: Đao

Server: Shuriken

Level: 77

VK: +8

250,000đ

MS: 94 TB gần Full 12, Chơi Ngon

Class: Quạt

Server: Shuriken

Level: 78

VK: +12

350,000đ

MS: 93 Có Sói, Nhiều đồ chơi Ngon

Class: Kiếm

Server: Shuriken

Level: 75

VK: +10

300,000đ

MS: 92 Nhiều đồ, Rất Ngon

Class: Cung

Server: Shuriken

Level: 73

VK: +8

250,000đ

MS: 91 Nhiều đồ, Chơi ngon

Class: Cung

Server: Shuriken

Level: 74

VK: +11

250,000đ