MS: 6893 Đệ ATM Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 220 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6892 CT Android Đệ Kame Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: 694 Triệu

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6891 CT Android Đệ ATM, Kaioken Khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 3 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6890 CT Dacura Khá Ngon Đồ Sao Nhiều Đệ Kame, TTNL Cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 16 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6889 x2 CT Khá Ngon Đồ Sao Đệ Kame Cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 14 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6874 GTL Lv2 Khá Ngon 3 Cải Trang VV Đệ ATM, TTNL VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 10 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6844 Nhiều CT Vĩnh Viễn Ngon Đệ Xayda VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1 Tỷ 2

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6843 3 CT Vĩnh Viễn Cực Ngon Đệ ATM, TTNL VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 10 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6831 CT Xên, Nhiều CT Khá Ngon Đệ ATM, TTNL Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 3 Tỷ

Bông Tai: Không

300,000đ

MS: 6828 2 CT Khá Ngon Đệ Kame, TDHS Kéo SP Cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 2 Tỷ 8

Bông Tai: Không

300,000đ

MS: 6767 CT Android Đệ ATM Cực VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 130 Triệu

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6735 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6734 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6700 Đệ ATM Cùng Hệ Khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 160 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6698 Đệ Kame Cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 2 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6697 CT, Đệ Kame Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 290 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ