MS: 6925 BT, Nhiều CT Khá Ngon (Yardrat) Đệ Kame, TTNL VIP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 10 Tỷ

Bông Tai:

450,000đ

MS: 6923 BT, Nhiều CT Ngon Đệ ATM, TTNL VIP

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 5 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

MS: 6922 CT Fide Nhiều CT Android Khá Ngon Đệ Cùng Hệ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 15 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6913 Đệ Trái Đất 2 CT VV Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6909 Đệ Trái Đất CT Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 16 Tỷ

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6908 BT, CT Android, Nhiều Đồ 3 Sao Đệ ATM, TDHS Cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 1 Tỷ 4

Bông Tai:

250,000đ

MS: 6906 Đệ Namek Cùng Hệ Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: 20 Tỷ

Bông Tai: Không

200,000đ

MS: 6893 Đệ ATM Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 220 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6892 CT Android Đệ Kame Khá Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: 694 Triệu

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6874 GTL Lv2 Khá Ngon 3 Cải Trang VV Đệ ATM, TTNL VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 10 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6843 3 CT Vĩnh Viễn Cực Ngon Đệ ATM, TTNL VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 10 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 6831 CT Xên, Nhiều CT Khá Ngon Đệ ATM, TTNL Khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 3 Tỷ

Bông Tai:

200,000đ

MS: 6735 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 6734 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 8s

SM: SM:

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 6700 Đệ ATM Cùng Hệ Khá Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 160 Triệu

Bông Tai: Không

170,000đ

MS: 6698 Đệ Kame Cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 2 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ