MS: 728 Skill đệ tử: Cải trang: Đracula, Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 2.9 Tỷ

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 727 Skill đệ tử: Cải trang: Android 13, Ginyu (HSD 9 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 1.1 Tỷ

Bông Tai:

100,000đ

MS: 725 Skill đệ tử: Cải trang: Xayda (HSD 55 ngày), Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 2.8 Tỷ

Bông Tai:

100,000đ

MS: 724 Skill đệ tử: Cải trang: Frost 3, Android 20, Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 6.9 Tỷ

Bông Tai:

169,000đ

MS: 723 Skill đệ tử: Cải trang: Avatar VIP, (HSD 13 ngày), Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 1.0 Tỷ

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 721 Skill đệ tử: Cải trang: Android 14,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 5.1 Tỷ

Bông Tai:

100,000đ

MS: 720 Skill đệ tử: Cải trang: Số 2, Xayda, Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 5.9 Tỷ

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 717 Skill đệ tử: Dragon 7, Kame 7, TTNL 7, Khiêng 1, Cải trang: Yardrat, Frost 3, Avatar, Thỏ Bunma, Thỏ Bunma, Vô Hình, Xên Con, Bông Băng, Avatar VIP, Android 13, Fide 3,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 8s

SM: 41.3 Tỷ

Bông Tai:

499,000đ

MS: 683 Skill đệ tử: Dragon 7, Kame 7, Kaioken 1, Cải trang: (HSD 9 ngày), (HSD 24 ngày), (HSD 39 ngày), Android 14, Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 1.2 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

MS: 679 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, TTNL 1, Cải trang: Android 13, Avatar, Số 2, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 5.7 Tỷ

Bông Tai: Không

139,000đ

MS: 669 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 1, Kaioken 1, Cải trang: Kuku, Số 2, CT VIP (HSD 6 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 1.4 Tỷ

Bông Tai: Không

169,000đ

MS: 649 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: CT VIP (HSD 6 ngày), Android 13, CT VIP (HSD 1 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 3s

SM: 213 Triệu

Bông Tai: Không

120,000đ

MS: 648 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 1, Cải trang: Ginyu (HSD 15 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 6s

SM: 352 Triệu

Bông Tai: Không

149,000đ

MS: 645 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 1, TDHS 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 7s

SM: 3.9 Tỷ

Bông Tai: Không

239,000đ

MS: 630 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 7, TDHS 1, Đẻ trứng 1, Cải trang: Bui Bui, Yardrat, Avatar, Đracula, Vô Hình, Xên Con, Frost 3, Android 13,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 5s

SM: 25.9 Tỷ

Bông Tai:

429,000đ

MS: 599 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 7, TDHS 1, Cải trang: Avatar, Xên Bọ Hung 3, CT VIP (HSD 26 ngày), Android 13, Avatar,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 7s

SM: 3.0 Tỷ

Bông Tai:

249,000đ

MS: 587 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: Bujin (HSD 2 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 205 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 578 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 7, TTNL 1, Cải trang: Vô Hình, Android 13, Đracula, Avatar, Bông Băng, Avatar, Avatar, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 20.7 Tỷ

Bông Tai:

249,000đ

MS: 552 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, Cải trang: Avatar VIP, Avatar VIP,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 1.8 Tỷ

Bông Tai:

149,000đ

MS: 535 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, TTNL 1, Cải trang: Lý Tiểu Nương (HSD 86 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 1.0 Tỷ

Bông Tai: Không

130,400đ