MS: 166 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 1, Cải trang: Avatar,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 9.4 Tỷ

Bông Tai: Không

129,000đ

MS: 165 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 4, TTNL 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 1.6 Tỷ

Bông Tai: Không

179,000đ

MS: 160 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang: Nàng Tiên Cá (HSD 78 ngày), Android 13, Avatar, Avatar,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 40.0 Tỷ

Bông Tai:

219,000đ

MS: 156 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 5, TTNL 1, Cải trang: Android 13, Số 2, Avatar, Đracula, Avatar, Tàu Pảy Pảy, Avatar, Kuku, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 8s

SM: 9.1 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 154 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, Cải trang:

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 79 Triệu

Bông Tai: Không

109,000đ

MS: 137 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: Vô Hình, Android 13, Android 15,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 1.2 Tỷ

Bông Tai: Không

109,000đ

MS: 136 Skill đệ tử: Galick 2, Cải trang: Android 13, CT VIP (HSD 29 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 17 Triệu

Bông Tai:

129,000đ

MS: 124 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 7, TDHS 1, Cải trang: Avatar, Android 13, Số 2, Đracula, Avatar VIP, Yardrat,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 7s

SM: 11.0 Tỷ

Bông Tai: Không

249,000đ

MS: 123 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 7, TTNL 1, Cải trang: Ginyu (HSD 11 ngày), Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 2s

SM: 20.0 Tỷ

Bông Tai:

249,000đ

MS: 108 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 3, TDHS 1, Cải trang: Đracula, Avatar, Bum ma (HSD 73 ngày), Avatar VIP, Avatar, Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 1s

SM: 3.3 Tỷ

Bông Tai: Không

189,000đ

MS: 106 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 7, TDHS 1, Cải trang: Avatar, Avatar, Vô Hình, Android 19, Xên Bọ Hung 3, Yardrat, Android 13,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 4s

SM: 18.3 Tỷ

Bông Tai: Không

249,000đ

MS: 96 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 6, TDHS 1, Khiêng 1, Cải trang: Yarirobe, Android 13, Android 19, Xên Con, Đracula,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 7s

SM: 28.8 Tỷ

Bông Tai:

299,000đ

MS: 93 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, TDHS 1, Cải trang: Avatar, CT VIP (HSD 37 ngày), Android 13,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 4s

SM: 1.9 Tỷ

Bông Tai: Không

189,000đ

MS: 91 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 2, TTNL 1, Cải trang: CT VIP (HSD 11 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 2.3 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 89 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 7, TDHS 1, Cải trang: Android 14, Android 13, Avatar, Lý Tiểu Nương, Đracula,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 2s

SM: 6.1 Tỷ

Bông Tai:

249,000đ

MS: 87 Skill đệ tử: Galick 2, Antomic 2, Cải trang: Đracula,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 907 Triệu

Bông Tai: Không

119,000đ

MS: 84 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 7, TDHS 1, Cải trang: Avatar, Avatar, Đracula, Avatar,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 2s

SM: 18.0 Tỷ

Bông Tai: Không

219,000đ

MS: 63 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, TDHS 1, Cải trang: Android 13, Avatar, CT VIP (HSD 26 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 5.6 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 60 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 7, TDHS 1, Cải trang: Vô Hình, Đracula, Android 13, Số 3, Số 2, Avatar, Avatar, Avatar,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 1s

SM: 13.4 Tỷ

Bông Tai:

239,000đ

MS: 59 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, TTNL 1, Cải trang: Android 13, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 2.3 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ