MS: 4171 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 3k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4170 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 104k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4169 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 353k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4168 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 442k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4167 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 1tr7

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4166 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 287k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4165 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 168k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4164 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 400k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4163 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 386k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4162 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 143k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4161 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 406k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4160 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 156k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4159 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 163k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4158 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: 392k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4157 sơ sinh có đệ tử

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 584k

TN: Rất lớn

70,000đ

MS: 4156 BT 3 CT đệ có skill 2

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 399tr

TN: Rất lớn

350,000đ

MS: 4154 1 CT đệ kéo sư phụ

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: 178tr

TN: Rất lớn

270,000đ

MS: 4153 BT csdb max nhiều CT tặng all đồ

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: 40 tỷ

TN: Rất lớn

1,500,000đ

MS: 4150 BT yardrat csdb max nhiều CT vip

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: 40ty4

TN: Rất lớn

2,500,000đ

MS: 4149 BT skill ngon đệ vip

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: 3ty6

TN: Rất lớn

350,000đ