MS: 6059 BT, CT VH, Xên Con, Đệ Skill cực VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 4 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

MS: 6057 2 CT Ngon, Đệ TD khá Chất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 3s

SM: 3,7 Tỷ

Bông Tai: Không

150,000đ

MS: 6056 Đệ TD, Kéo SP cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 7s

SM: 190 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 6055 BT, 4 CT, CSDB, Đệ ATM 7 Cực Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 17 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 6054 Đệ cùng Hệ, SP Skill Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai:

150,000đ

MS: 6053 BT, 3 CT Cực Ngon, Đệ kéo SP ATM 7, TDHS max Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 8 Tỷ

Bông Tai:

500,000đ

MS: 6052 BT, 13 CT (Yardrat), GTL 4s, 3s, Đệ Kame 7, TTNL, 2 SET đồ 3s

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

MS: 6048 10 CT (Yardrat), GTL 3s, CSDB, Đệ Skill Full 7

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 20 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

MS: 6043 Bông Tai, Nhiều đồ Ngon, Đệ Bư cực Chất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 4,7 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

MS: 6028 BT, 7 CT (Yardrat, x2 Thỏ), CSDB, NT VIP, Đệ Kame 7, TDHS Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,400,000đ

MS: 6027 BT, 8 CT (Yardrat, Thỏ), CSDB, GTL 3s, Đệ Kame 7, TTNL kép SP

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

1,200,000đ

MS: 6016 Bông Tai, 2 CT Ngon, Đệ kéo SP cực Chất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 1 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

MS: 6007 BT, 3 CT (Yardrat), Đệ Kame 7, TDHS kéo SP, Tặng SET PST

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 6 Tỷ

Bông Tai:

650,000đ

MS: 5968 BT, 3 CT (Yardrat), Đệ Kame 7, TTNL max Chất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

850,000đ

MS: 5965 BT, 4 CT Ngon, Đệ kéo SP Skill Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 3s

SM: 1,2 Tỷ

Bông Tai:

300,000đ

MS: 5963 Siêu Phẩm, 15 CT Xịn, GTL 6s, CSDB, Đệ Skill Full 7

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 41 Tỷ

Bông Tai:

3,000,000đ

MS: 5943 BT, CT Vô Hình, Đệ cùng Hệ, Tặng Thỏ Vàng, Đồ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 7 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 5935 BT, GTL 2s, 4 CT Ngon, Đệ Kame 7, TDHS max Ngon

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 40 Tỷ

Bông Tai:

900,000đ

MS: 5933 Bông Tai, CT Android, GTL 2s, Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: 24 Triệu

Bông Tai:

250,000đ

MS: 5932 BT, 4 CT (Yardrat), Đệ kéo Kame 7, TTNL, Kèm Đồ 2s

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: 41 Tỷ

Bông Tai:

1,100,000đ