MS: 5838 CT Vô Hình, APK, Đệ Kame, TDHS cùng Hệ max Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 7s

SM: 2,2 Tỷ

Bông Tai: Không

350,000đ

MS: 5808 Bông Tai, CSDB, CT Android, Đệ cùng Hệ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 3,7 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 5774 Bông Tai, CT Android, Đệ ATM cùng Hệ

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: 600 Triệu

Bông Tai:

300,000đ

MS: 5765 BT, 9 CT (Yardrat), x5 PGG, Đệ ATM, TDHS VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 34 Tỷ

Bông Tai:

850,000đ

MS: 5759 Bông Tai, CT Android, Đệ cùng Hệ

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: 525 Triệu

Bông Tai:

300,000đ

MS: 5750 BT, 2 CT Ngon, GTL 2s, Đệ ATM 7 cùng Hệ

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: 4 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 5734 BT, 3 CT Ngon, Đệ cùng Hệ Skill VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 3s

SM: 9 Tỷ

Bông Tai:

350,000đ

MS: 5732 x2 CT Android, Đệ cùng Hệ khá Ngon

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: 12 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 5729 2 CT Android, Đệ Skill Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: 4 Tỷ

Bông Tai: Không

250,000đ

MS: 5727 BT, 4 CT, GTL 3s, Đệ ATM 7, TTNL cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 13 Tỷ

Bông Tai:

600,000đ