MS: 271 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 3, TTNL 1, Cải trang: Avatar, Thỏ Đầu Bạc, Android 13, CT VIP (HSD 2 ngày), (HSD 22 ngày), (HSD 6 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 10.0 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 267 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 7, TDHS 1, Cải trang: CT VIP (HSD 71 ngày), Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 11.5 Tỷ

Bông Tai:

249,000đ

MS: 266 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 1, Cải trang: Số 2, Avatar,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 2.8 Tỷ

Bông Tai: Không

119,000đ

MS: 265 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: Avatar, Android 15,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 15.6 Tỷ

Bông Tai: Không

129,000đ

MS: 253 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 2, Cải trang: Số 3, Thỏ Bunma (HSD 25 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 8s

SM: 730 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 250 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 7, Kaioken 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 1.9 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

MS: 248 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 1, Cải trang: CT VIP (HSD 55 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 7s

SM: 137 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 226 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 1, Cải trang: Android 14,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 249 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 218 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 7, Cải trang: Avatar, Avatar, Android 13, Avatar, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 6.6 Tỷ

Bông Tai: Không

129,000đ

MS: 215 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 1.7 Tỷ

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 211 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 2, Kaioken 1, Cải trang: Số 2, Avatar, Avatar, Avatar, Avatar,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 1.8 Tỷ

Bông Tai: Không

120,000đ

MS: 206 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, Cải trang: Super Bojack (HSD 3 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 7s

SM: 149 Triệu

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 202 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 1.3 Tỷ

Bông Tai: Không

100,000đ

MS: 201 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Cải trang: Số 3, Avatar, Vô Hình, Avatar,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 2s

SM: 20.7 Tỷ

Bông Tai: Không

149,000đ

MS: 167 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 4, TTNL 1, Cải trang: CT VIP (HSD 65 ngày), Avatar, Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 2.6 Tỷ

Bông Tai: Không

179,000đ

MS: 166 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 1, Cải trang: Avatar,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 9.4 Tỷ

Bông Tai: Không

129,000đ

MS: 165 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 4, TTNL 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 1.6 Tỷ

Bông Tai: Không

179,000đ

MS: 154 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, Cải trang:

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 1s

SM: 79 Triệu

Bông Tai: Không

109,000đ

MS: 108 Skill đệ tử: Galick 1, Kame 3, TDHS 1, Cải trang: Đracula, Avatar, Bum ma (HSD 73 ngày), Avatar VIP, Avatar, Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 1s

SM: 3.3 Tỷ

Bông Tai: Không

189,000đ

MS: 93 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 1, TDHS 1, Cải trang: Avatar, CT VIP (HSD 37 ngày), Android 13,

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 4s

SM: 1.9 Tỷ

Bông Tai: Không

189,000đ