MS: 5765 BT, 9 CT (Yardrat), x5 PGG, Đệ ATM, TDHS VIP

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: 34 Tỷ

Bông Tai:

850,000đ

MS: 5727 BT, 4 CT, GTL 3s, Đệ ATM 7, TTNL cực Ngon

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: 13 Tỷ

Bông Tai:

600,000đ