MS: 91 Skill đệ tử: Demon 1, Antomic 2, TTNL 1, Cải trang: CT VIP (HSD 11 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 2s

SM: 2.3 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 87 Skill đệ tử: Galick 2, Antomic 2, Cải trang: Đracula,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 907 Triệu

Bông Tai: Không

119,000đ

MS: 63 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, TDHS 1, Cải trang: Android 13, Avatar, CT VIP (HSD 26 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 5.6 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 47 Skill đệ tử: Galick 1, Antomic 1, Kaioken 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 1.7 Tỷ

Bông Tai: Không

179,000đ

MS: 42 Skill đệ tử: Dragon 1, Antomic 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 6.0 Tỷ

Bông Tai: Không

159,000đ

MS: 22 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 5, Kaioken 1, Cải trang: Android 13,

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 2.1 Tỷ

Bông Tai: Không

159,000đ

MS: 21 Skill đệ tử: Dragon 1, Masenko 1, Cải trang: Số 2, Đracula, Số 3, Avatar, Avatar,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 8.1 Tỷ

Bông Tai: Không

129,000đ

MS: 15 Skill đệ tử: Dragon 1, Kame 2, TDHS 1, Cải trang: Avatar,

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 5s

SM: 1.0 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ

MS: 14 Skill đệ tử: Demon 1, Kame 7, TDHS 1, Cải trang:

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 6s

SM: 1.3 Tỷ

Bông Tai: Không

199,000đ