MS: 6841 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6840 Đệ Trái Đất CT Android

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

69,000đ

MS: 6839 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6838 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6835 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6834 Đệ Xayda

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6825 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6823 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6820 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6818 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6796 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6793 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6789 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6788 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6786 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6785 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6784 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6775 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6774 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6773 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ