MS: 6693 Đệ Xayda

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6692 Đệ Xayda

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6690 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6689 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6686 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6685 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6684 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6683 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6676 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6674 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6671 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6667 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6666 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 2s

SM: SM:

TN: Không

59,000đ

MS: 6664 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6663 Đệ Xayda

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6662 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6661 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6660 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6647 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6646 Đệ Xayda

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ