MS: 6921 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6920 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6917 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6915 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 4s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6904 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 7s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6866 Đệ Trái Đất

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6865 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6825 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6823 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 1s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6788 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6786 Đệ Namek

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 5s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6710 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6676 Đệ Namek

Hành tinh: Trái Đất

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6674 Đệ Xayda

Hành tinh: Namếc

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ

MS: 6644 Đệ Namek

Hành tinh: Xayda

Server: Vũ trụ 6s

SM: SM:

TN: Không

49,000đ