MS: 389 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 113.987

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 388 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 113.363

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 386 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 110.483

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 385 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 121.147

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 383 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 110.447

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 382 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 109.665

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 368 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 8s

SM: 122.178

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 367 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: (HSD 11 ngày),

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 8s

SM: 124.167

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 366 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 8s

SM: 110.159

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 359 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang: Bido (HSD 5 ngày),

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 486.146

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 357 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 137.744

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 355 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 122.276

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 352 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 3s

SM: 2 Triệu

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 351 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 983.989

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 350 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang: CT VIP (HSD 68 ngày),

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 2s

SM: 540.892

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 349 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 177.600

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 346 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 9s

SM: 106.103

Bông Tai: Không

25,000đ

MS: 344 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 2 Triệu

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 337 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 109.964

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 322 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Namếc

Vũ trụ 5s

SM: 84.413

Bông Tai: Không

19,000đ