MS: 312 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 111.451

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 309 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 3s

SM: 111.741

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 307 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 121.403

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 306 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Trái Đất

Vũ trụ 6s

SM: 120.279

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 283 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 1 Triệu

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 276 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 161.040

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 273 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 5s

SM: 102.297

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 269 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 1s

SM: 111.734

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 260 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 115.311

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 258 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 112.121

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 256 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 117.165

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 242 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 351.489

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 231 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 115.189

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 225 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 112.671

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 197 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 4s

SM: 123.861

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 190 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 111.757

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 187 Skill đệ tử: Galick 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 110.586

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 183 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 2s

SM: 1 Triệu

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 178 Skill đệ tử: Demon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 209.666

Bông Tai: Không

19,000đ

MS: 175 Skill đệ tử: Dragon 1, Cải trang:

Hành tinh: Xayda

Vũ trụ 6s

SM: 112.225

Bông Tai: Không

19,000đ