Vị trí Nhân Vật giao Vàng

- Nhân vật đứng mặc định Bên Phải Bà Hạt Mít

Tên NV Vũ trụ Vị trí Khu
xkaio1s 1 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio2s 2 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio3s 3 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio4s 4 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio5s 5 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio6s 6 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio7s 7 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio8s 8 Sao Vách núi Kakarot 69
xkaio9s 9 Sao Vách núi Kakarot 69